Rodová diverzita rozsivek: vztah ke genetické variabilitě v rámci rodu Frustulia a význam geografie

The occurrence of some diatoms depends on degree of pollution and water quality. Due to this attribute are diatoms used as indicators for the environmental bioassessment. But the maximum use of diatoms for this purpose is complicated by high number of species which are defined based on the ultrastru...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Vrbová, Kateřina
Other Authors: Kulichová, Jana, Kopalová, Kateřina
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2018
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/98475
Description
Summary:The occurrence of some diatoms depends on degree of pollution and water quality. Due to this attribute are diatoms used as indicators for the environmental bioassessment. But the maximum use of diatoms for this purpose is complicated by high number of species which are defined based on the ultrastructural morphological features which are indistinguishable without the electron microscope. The aims of this study were to find out the influence of environmental factors, types of habitat and geography on the structure of diatom community. And find out if richness of higher taxonomic levels is correlated with species richness, in this case if it responds with the genetic diversity within diatom species complex Frustulia crassinervia-saxonica. In this study, 49 permanent slides from natural samples were analyzed. Samples were taken from benthos of different types of freshwater habitat - lakes, dams, pools, peat bogs, stream, wet wall on diverse localities in Europe, Canada, Greenland, Chile and New Zealand. In all slides were counted 300 cells which were determined based on the morphological features on genera level. Altogether 43 benthic genera were identified. The results of this thesis showed that number of genera correlated with pH gradient but do not correlate with other environmental factors -. Výskyt některých rozsivek závisí na míře znečištění a kvalitě vody, z tohoto důvodu jsou rozsivky v současnosti využívány v biomonitoringu. Jejich maximálnímu využití pro tento účel však brání vysoký počet druhů, které jsou definovány na základě ultrastrukturálních morfologických znaků, které jsou bez použití elektronového mikroskopu pouhým okem nerozlišitelné. Cílem této práce bylo zjistit vliv environmentálních faktorů, typu habitatu a geografie na rodové složení rozsivkové společenstva, a zjistit zda bohatství vyšších taxonomických stupňů odpovídá diverzitě druhové, konkrétně genetické diverzitě druhového komplexu Frustulia crassinervia-saxonica. Analyzováno bylo 49 trvalých preparátů z přírodních vzorků odebraných z bentosu nejrůznějších typů sladkovodních habitatů - jezera, přehrady, tůně, rašeliniště, prameniště, smáčené zdi, nacházejících se v Evropě, Kanadě, Grónsku, Chile a na Novém Zélandu. Ve všech vzorcích bylo na základě morfologických znaků determinováno 300 buněk na rodové úrovni. Celkem bylo nalezeno 43 bentických rodů. Výsledky této práce ukázaly, že počet rodů koreluje s gradientem pH, ale nekoreluje s dalšími faktory prostředí, jako jsou konduktivita, nadmořská výška, amplituda denních teplot a počet dní, kdy je průměrná denní teplota pod bodem mrazu. Vliv na strukturu. Department of Botany Katedra botaniky Faculty of Science Přírodovědecká fakulta