Paleomagnetický záznam lávových proudů bazaltu z Nelsonova ostrova v Antarktidě

Paleomagnetismus je geofyzikální metoda, sloužící k určení dřívější orientace magnetického pole Země na základě měření remanentní magnetizace hornin. V kombinaci s radiometrickým datováním umožňuje paleomagnetismus studovat časový vývoj zemského magnetického pole nebo rekonstruovat dřívější polohy l...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Haislová, Radka
Other Authors: Kletetschka, Günther, Pruner, Petr
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2014
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/71575
Description
Summary:Paleomagnetismus je geofyzikální metoda, sloužící k určení dřívější orientace magnetického pole Země na základě měření remanentní magnetizace hornin. V kombinaci s radiometrickým datováním umožňuje paleomagnetismus studovat časový vývoj zemského magnetického pole nebo rekonstruovat dřívější polohy litosférických desek. Tato bakalářská práce se věnuje paleomagnetickému záznamu lávových proudů bazaltu z Nelsonova ostrova v Antarktidě a shrnuje geologické informace, které z něj lze získat. Rešeršní práce je uvedena představením teorie magnetismu s důrazem na paleomagnetismus a přehled magnetických minerálů, které se mohou vyskytovat v bazaltu a zaznamenávat informace o charakteru magnetického pole v geologické minulosti. Následuje představení radiometrických datovacích metod, pomocí kterých lze určit absolutní stáří utuhnutí magmatických hornin (lávy). Důraz je kladen na K- Ar a Ar-Ar datovací metodu. V regionální části práce jsou shrnuty hlavní poznatky o Antarktidě, Nelsonově ostrově a jeho okolí. Dále jsou popsány laboratorní přístroje k měření vektoru magnetizace orientovaných horninových vzorků, jako je rotační a kryogenní magnetometr. Práce je zakončena diskuzí a použitou literaturou. Paleomagnetism is geophysical method for determination of former magnetic field orientation on the Earth using measurement of remanent magnetisation of rocks. Combined with radiomagnetic datingk paleomagnetism enables study of time evolution of the magnetic field on the Earth and/or reconstruction of former positions of litospheric plates. This thesis is elaborates on paleomagnetic record of basalt lava flow on the Nelson's Island in Antarctica and summarizes geological data. In the research part of this thesis theory of magnetism is introduced and the paleomagnetism method is emphasized. Additionaly, I provide a short review of magnetic minerals, that can occur in basalt. These mineral can potentialy hold some information about the character of magnetic field of the geological past. Radiometric dating methods are included as atool for determination of absolute age of solidification of ingenous rocks (lava). Specifically, the K-Ar and Ar-Ar dating methods are emphasized. The regional section of this thesis conntains geological overview about the Antarctica and the Nelson's Island with its surroundings.Included is a section about the laboratory devices for measuring vector magnetisation of oriented rock samples (for example rotational and cryogenic magnetometer). The thesis is concluded with its. Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky Přírodovědecká fakulta Faculty of Science