Diversita, fylogeneze a ekologie zástupců čeledi Geastraceae

Čeleď Geastraceae je kosmopolitně rozšířenou skupinou hub se saprotrofním způsobem výživy. Její zástupci nesou základní rysy již neexistující třídy Gasteromycetes. Plodnice s angiokarpní morfologií se vyznačují dobře vyvinutými obaly plodnic s velmi odlišnými funkcemi. Častý a pro čeleď typický je i...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Zehnálek, Petr
Other Authors: Koukol, Ondřej, Kříž, Martin
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/69695
Description
Summary:Čeleď Geastraceae je kosmopolitně rozšířenou skupinou hub se saprotrofním způsobem výživy. Její zástupci nesou základní rysy již neexistující třídy Gasteromycetes. Plodnice s angiokarpní morfologií se vyznačují dobře vyvinutými obaly plodnic s velmi odlišnými funkcemi. Častý a pro čeleď typický je i hvězdovitý tvar plodnice. Tato bakalářská práce se zabývá čeledí Geastraceae a klade si za cíl podat základní přehled o současné úrovni poznání této skupiny hub. Jedná se o skupinu se zaznamenanou ze všech kontinentů kromě Antarktidy. Zástupci čeledi Geastraceae jsou nalézáni na různých lesních i nelesních stanovištích a jedná se o saprotrofní druhy. Zástupci této čeledi jsou charakterističtí svou morfologií, k níž se váže řada speciálních termínů, a proto bude podrobně rozebrána. Cílem je také zrekapitulovat historický vývoj postavení čeledi Geastraceae v rámci systému stopkovýtrusných hub. Nedávné molekulárně fylogenetické studie přinesli překvapující poznatky o vnitřní taxonomii čeledi Geastraceae a příslušnost několika rodů do čeledi Geastraceae byla zpochybněna. The family Geastraceae is a group of Fungi with global distribution and with saprophytic manner of nutrition. Its members have basic characters of class Gasteromycetes, which no longer exists. The fruitbodies have angiocarpous morphology and peridia are well developer and very distinct in their functions. Star-shaped mature fruitbody is the most typical character of these interesting mushrooms. This bachelor's thesis deals with family Geastraceae. Its object is give a basic overview about the actual state of knowledge of this group of Fungi. It is group that is known from all continets besides from Antarctica. The members of family Geastraceae are saprophytes and they are found in different forest and non-forest habitats. The members of this familia are characterized by their morphology with a special terms and it will be described in details. Other aim is a recapitulation historical development family Geastraceae in system of Basidiomycota. Several recent molecular phylogenetic studies brought some new surprising knowledges about taxonomy of the family Geastraceae and the membership of some genera was questioned. Department of Botany Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Faculty of Science