Korýši antarktických jezer - minulost a současnost

Antarktický kontinent je jednou z nejnevlídnějších oblastí planety a je charakterizován celoročně nízkými teplotami, malými srážkovými úhrny, extenzivní ledovou pokrývkou a nízkým energetickým přísunem ze Slunce. Přesto jeho jezera hostí nejen mikrobiální společenstva a protista, ale v mnoha případe...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pokorný, Matěj
Other Authors: Sacherová, Veronika, Nedbalová, Linda
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/63507
Description
Summary:Antarktický kontinent je jednou z nejnevlídnějších oblastí planety a je charakterizován celoročně nízkými teplotami, malými srážkovými úhrny, extenzivní ledovou pokrývkou a nízkým energetickým přísunem ze Slunce. Přesto jeho jezera hostí nejen mikrobiální společenstva a protista, ale v mnoha případech, a to i na těch neextrémnějších lokalitách, se zde vyskytují mnohobuněční živočichové, zejména vířníci a korýši. Minimálně posledních 15 milionů let zažívá Antarktida masivní zalednění, které je rozhodujícím činitelem pro rozšíření organismů na tomto kontinentu. Ačkoliv se původně přepokládalo, že zdejší sladkovodní živočichové nepřežívali kvartérní glaciály in situ, ale migrovali do mírnějších oblastí na severu, dnes se ukazuje, že tomu tak alespoň v některých případech není. Přímé důkazy o přežití vířníků (Notholca sp.) a korýšů (Daphniopsis studeri) na antarktickém kontinentu poskytly paleolimnologické studie provedené v Larsemann Hills a nepřímých důkazů o trvalém osídlení Antarktidy korýši (např. druhem Gladioferens antarcticus) také postupně přibývá. V současnosti žije na Antarktidě asi 14 druhů sladkovodních korýšů, přičemž současné klimatické změny a rychlé oteplování Antarktického poloostrova pravděpodobně povede ke změnám distribuce některých druhů (např. Boeckella poppei, Branchinecta gaini), které. Antarctic continent is one of the most severe regions on Earth and it is characterized by low annual temperatures, low precipitation, extensive ice cover and low energy input from the Sun. Nevertheless its lakes host not only microbial communities and protists but in many cases even in the most extreme localities also metazoans, especially rotifers and crustaceans. For at least the last 15 million years Antarctica has experienced massive glaciations that shape the distribution of organisms on this continent. Although it was originally thought that freshwater animals did not survive Quaternary glaciations in situ but migrated to milder regions in the north, nowadays it appears that at least in some cases it is not true. Direct evidence of survival of rotifers (Notholca sp.) and crustaceans (Daphniopsis studeri) in Antarctica was given by paleolimnological studies that were carried out in the Larsemann Hills and circumstantial evidence for permanent survival of crustaceans in Antarctica (e.g. Gladioferens antarcticus) is also growing. Antarctica is currently inhabited by about 14 species of freshwater crustaceans but recent climate changes and rapid warming of Antarctic Peninsula will probably lead to changes in the distribution of some species (e.g. Bockella poppei, Branchinecta gaini) that could, combined. Department of Ecology Katedra ekologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science