Teoretická reflexe integrace Islandu do EU: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus

Diplomová práce Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus pojednává o integraci Islandu do Evropské unie a snaží se tento případ analyzovat v kontextu dvou teoretických přístupů, neofunkcionalismu a liberálního intergovernmentalismu....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Nežiková, Terézia
Other Authors: Kučerová, Irah, Karlas, Jan
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/60328
Description
Summary:Diplomová práce Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus pojednává o integraci Islandu do Evropské unie a snaží se tento případ analyzovat v kontextu dvou teoretických přístupů, neofunkcionalismu a liberálního intergovernmentalismu. Island od vzniku samostatného státu v roce 1944 zastával tradičně izolacionistický a euroskeptický postoj. Až v roce 1970 se stal členem Evropského sdružení volného obchodu. Postupně došlo k zintenzivnění vzájemných vztahů a prohlubování integrace účastí v Evropském hospodářském prostoru a Schengenské úmluvě. Po ekonomické krizi, která v roce 2008 na Islandu udeřila s neobvyklou silou díky riskantním krokům tamních bank, se nově zvolená vláda rozhodla učinit historický krok a požádat o členství v Evropské unii. V první části práce je proveden rozbor zahraniční politiky a postavení Islandu v mezinárodních vztazích. Následně diplomová práce zkoumá integraci Islandu z pohledu tří různých aktérů, Islandu, členských států Evropské unie a Evropské unie samotné, nejdříve z teoretického hlediska a následně v empirické rovině. Na základě zjištěných poznatků by mělo dojít k potvrzení teoretických východisek jednoho ze dvou vybraných směrů. Thesis Theoretical reflection Iceland integration into the European Union: neofunctionalism and liberal intergovernmentalism discusses integration of Iceland into the European Union, and tryi to analyze this case in the context of two theoretical approaches, neofunctionalism and liberal intergovernmentalism. Since the creation of an independent state in 1944, Iceland held traditionally isolationist and Euro-skeptic stance. In 1970 he became member of the European Free Trade Association. Gradually relationships has intensifyied and deepend with participation in the European Economic Area and the Schengen Convention. After the economic crisis in 2008, which hit in Iceland with unusual power because of risky actions of local banks, the newly elected government decided to make a historic step and apply for membership in the European Union. The first part of the thesis is an analysis of foreign policy and the position of Iceland in international relations. Subsequently thesis explores the integration of Iceland from the perspective of three different actors, Iceland, European Union member States and the European Union, first from a theoretical point of view following with empirical level. Based on the findings should be made to confirm the theoretical starting points of one of the two selected directions. Department of International Relations Katedra mezinárodních vztahů Fakulta sociálních věd Faculty of Social Sciences