Analýza fotografických záznamů nerybí kořisti v potravě vybraných druhů rybožravých ptáků

Rybožraví ptáci bývají často viněni z působení značných škod na rybích populacích. K určování složení jejich potravy se užívá různých metod, z nichž prakticky každá má limity ve schopnosti odhalit kompletní potravní spektrum. Tato práce mapuje celkové složení potravy 14 druhů rybožravých ptáků běžně...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mach, Jakub
Other Authors: Čech, Martin, Vejřík, Lukáš
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2021
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/124251
Description
Summary:Rybožraví ptáci bývají často viněni z působení značných škod na rybích populacích. K určování složení jejich potravy se užívá různých metod, z nichž prakticky každá má limity ve schopnosti odhalit kompletní potravní spektrum. Tato práce mapuje celkové složení potravy 14 druhů rybožravých ptáků běžně nepoužívanou metodou, a to pomocí analýzy veřejně dostupných fotografií ze serveru Google.com. Blíže je pak u každého řešeného ptáka určováno druhové složení nerybí části kořisti a v případě kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), také délka jím lovených ryb. Cílem práce je odhalit míru využitelnosti této metody pro uvedené účely. Celkem bylo analyzováno 2350 dohledaných fotografií. Výsledky získané analýzou fotografií jsou ve všech případech porovnávány s daty v dostupné literatuře. U zástupců volavkovitých (Ardeidae) ptáků poskytla analýza fotografií dobrou informaci o potravním spektru jednotlivých ptáků i o kvalitativním složení nerybí složky. Stejně tak poskytla poměrně dobře odpovídající informaci o potravě orla mořského (Haliaeetus albicilla), avšak mírně podhodnocena byla ptačí část kořisti. V potravě potápky roháče (Podiceps cristatus) zastupovala nerybí složka potravy 9,4 %. Potravu orlovce říčního (Pandion haliaetus) tvořily kromě čtyř zástupců žraloků pouze ryby. V potravě čápa černého. Piscivorous birds are often blamed for causing significant damage to fish stocks. Various methods are used to determine the composition of their food, each of them has limits in its ability to determine the complete food spectrum. This work maps the complete food composition of 14 species of fish-eating birds with a method that is not commonly used. Method used in this work uses analysis of publicly available photos on Google.com. In addition to the complete composition of the food, the species composition of the non-fish part of the prey was also determined, and in the case of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), also the length of the fishes it catches. The aim of this work is to reveal the usability of this method for these purposes. A total of 2350 retrieved photographs were analyzed. The results obtained by photo analysis are in all cases compared with data in the available literature. For representatives of heron birds (Ardeidae), the analysis of photographs provided good information on the food spectrum of individual birds and on the qualitative composition of the non-fish component. It also provided relatively good information on the diet of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), but the bird part of the prey was slightly underestimated. In the diet of the Great Crested Grebe. Institute for Environmental Studies Ústav pro životní prostředí Přírodovědecká fakulta Faculty of Science