Potenciál enzymové katalýzy pro transesterifikaci olejů

Práce je zaměřena na enzymatickou katalýzu při výrobě bionafty, která se v dnešní době vyrábí zejména homogenně bazickou katalýzou.Enzymy jsou přírodní, živočišné nebo rostlinné katalyzátory, které urychlují a umožňují průběh biochemických reakcí. V případě přípravy bionafty se jako enzymatické kata...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Šnajdrová, Veronika
Other Authors: Hájek, Martin
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Pardubice 2012
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10195/47477
Description
Summary:Práce je zaměřena na enzymatickou katalýzu při výrobě bionafty, která se v dnešní době vyrábí zejména homogenně bazickou katalýzou.Enzymy jsou přírodní, živočišné nebo rostlinné katalyzátory, které urychlují a umožňují průběh biochemických reakcí. V případě přípravy bionafty se jako enzymatické katalyzátory používají různé druhy lipáz, kde mezi nejpoužívanější patří lipázy z rodu Pseudomonas fluorescens a cepacia, Candida antarctica a rugosa, dále Rhizopus delemar a oryzae, Mucor miehei, Geotrichum candidum, Thermomyces lunigonosa a Aspergillus niger.Výhodou enzymatické katalýzy je nízká teplota reakce (v rozmezí 20 ? 60 °C) a na rozdíl od homogenního katalyzátoru ho lze použít vícekrát. Nevýhodou je dlouhý čas reakce (desítky hodin). V mé práci jsou popsány faktory ovlivňující výtěžek esterů z různých olejů nebo tuků např.: způsob přípravy lipáz, výběr vhodného organického rozpouštědla, molární poměr substrátu a enzymu, teplota, pH, přídavek vody. The work is focused on enzymatic catalysis in biodiesel production, which today produces mainly homogeneous basic catalysis.Enzymes are natural, animal or plant catalysts that speed and allow the course of biochemical reactions. In the case of preparation of biodiesel as enzymatic catalysts using different types of lipases, which are among the most widely used lipases from of the genus: Pseudomonas fluorescens and cepacia, Candida antarctica and rugosa, next Rhizopus delemar and oryzae, Mucor miehei, Geotrichum candidum, Thermomyces lunigonosa and Aspergillus niger.The advantage of enzymatic catalysis is the low reaction temperature (range 20 ? 60 °C) and in contrast to the homogeneous catalysts, it can be used multiple times. The disadvantage is the long response time (tens of hours). In my work describes faktors affecting the yield of esters of different oils or fats such as: method of preparation of lipases, the choice of a suitable organic solvent, molar ratio of substrate and enzyme, temperature, pH, addition of water. Katedra fyzikální chemie Bakalářka seznámila komisi s výsledky dosaženými při řešení bakalářské práce. Komise se seznámila s posudkem vedoucího bakalářské práce. Po prezentaci bakalář zodpověděl dotazy členů komise.