Arktinen neuvosto ilmaston asialla : ympäristönsuojelusta ilmastonmuutoksen vaikutusten lähettilääksi?

Tutkielma käsittelee ilmastonmuutosta Arktisen neuvoston näkökulmasta. Käyttämäni tutkimuskysymykset ovat, miten ympäristö tuli mukaan arktiseen politiikkaan ja miten ilmastonmuutos nostettiin Arktisen neuvoston agendalle. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, miten arktisen ympäristöyhteistyön p...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kuusama, Tuuli
Other Authors: fi=Kansainväliset suhteet|en=International Relations|, fi=Yhteiskuntatieteiden tiedekunta|en=Faculty of Social Sciences|
Language:Finnish
Published: fi=Lapin yliopisto|en=University of Lapland| 2018
Subjects:
Online Access:https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63633
http://nbn-resolving.org/URN:NBN:fi:ula-201901181017
Description
Summary:Tutkielma käsittelee ilmastonmuutosta Arktisen neuvoston näkökulmasta. Käyttämäni tutkimuskysymykset ovat, miten ympäristö tuli mukaan arktiseen politiikkaan ja miten ilmastonmuutos nostettiin Arktisen neuvoston agendalle. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, miten arktisen ympäristöyhteistyön painopiste siirtyi kaukokulkeutuvista rajat ylittävistä saasteista ilmastonmuutoksen vaikutusten viestimiseen. Arktisen neuvoston piirissä tuotettu tieto on muuttanut edellisten kolmen vuosikymmenen aikana perustavanlaatuisesti käsitystä arktisen ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta keskeisistä haasteista. Analysoin dokumenttianalyysin avulla, miten Arktisen neuvoston piirissä tuotettu tieto ja julistukset ovat vaikuttaneet nykyisenlaisen käsityksen muodostumiseen arktisen alueen tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Tutkielma pohjautuu regiimiteoriaan. Arktinen neuvosto on arktisen politiikan keskeinen ympäristöregiimi eli ympäristöhallinnan järjestelmä. Regiiminä Arktinen neuvosto tarjoaa puitteet arktisten valtioiden, arktisten alkuperäiskansojen järjestöjen ja tarkkailijoiden kohtaamiselle. Korkean tason foorumina Arktinen neuvosto nostaa kansainvälistä tietoisuutta alueellisista ympäristöongelmista ja arktisen alueen kohtaamista haasteista. Tämän tutkielman kannalta käsite ”uusia käytäntöjä luova regiimi” osoittautuu relevantiksi, sillä Arktinen neuvosto tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja lähestyä ilmastonmuutosta ja edistää yhteistä ymmärrystä sen luonteesta. Arktisen neuvoston ilmastopolitiikka rakentuu päästövähennysten sijaan asiantuntijuudelle ja ilmastonmuutostietoisuuden levittämiselle. Analyysini perusteella Arktisen neuvoston ilmastotietoisuus on kasvanut asteittain, ja ilmastonmuutos on tuotu neuvoston agendalle neljässä vaiheessa. Keskeisessä roolissa oli ensimmäinen alueellinen ilmastoarvio Arctic Climate Impact Assessment (2005) ja sen perusteella tehty synteesiraportti (ACIA 2004). Niiden seurauksena päättäjien ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja arktisen alueen tulevaisuudesta muuttui niin paljon, että Arktinen neuvosto joutui sisällyttämään ilmastonmuutoksen työnsä läpileikkaavaksi teemaksi. Kaiken kaikkiaan arktinen alue on herkkä ympäristöongelmien ja ilmastonmuutoksen indikaattori. Arktisella alueella ihmisten hyvinvointi, elinkeinojen kehitys ja alkuperäiskansojen kulttuurien säilyminen kytkeytyvät toisiinsa ja ilmastonmuutokseen. Kaukokulkeutuvat saasteet ja ilmastonmuutos osoittavat arktisen alueen olevan osa laajoja maailmanlaajuisia prosesseja.