Qivittoq ja Arnaq : grönlantilaisten tarinoiden arkkityyppiset hahmot

Pro gradu -tutkielmassani tulkitsen videoteoksiani C. G. Jungin arkkityyppiteorian mukaan. Videoteosteni aiheina ovat grönlantilaisen miehen isoisän ja isoisoisien mystiset kokemukset. Tutkielmassani pohdin, millaisia arkkityyppisiä hahmoja, symboleja ja ilmiöitä videoteoksissani esiintyy, ja mitä n...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Tuhkala, Maarit
Other Authors: fi=Taiteiden tiedekunta|en=Faculty of Art and Design|
Format: Master Thesis
Language:Finnish
Published: fi=Lapin yliopisto|en=University of Lapland| 2010
Subjects:
Online Access:http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/60554
Description
Summary:Pro gradu -tutkielmassani tulkitsen videoteoksiani C. G. Jungin arkkityyppiteorian mukaan. Videoteosteni aiheina ovat grönlantilaisen miehen isoisän ja isoisoisien mystiset kokemukset. Tutkielmassani pohdin, millaisia arkkityyppisiä hahmoja, symboleja ja ilmiöitä videoteoksissani esiintyy, ja mitä ne Jungin teorian mukaan merkitsevät isoisille. Pohdin myös miten jungilaista metodia voisi käyttää työkaluna kuvataidetunnilla. Tutkielmani tarkoituksena on mahdollisesti synnyttää uutta kulttuurista tietoa, jota kuvataideopettajat voivat tarpeen tullen käyttää opetusmateriaalinaan kuvataidetunneilla, sekä havainnollistaa, miten Jungin arkkityyppiteoriaa voi käyttää kuvan visuaalisen kulttuurin rakenteen ja sisällön tutkimisessa. Kevään 2008 Qivittoq – Wanderer-, kevään 2009 Arnaq – Woman- ja Inuk alla – Different Human -videoteokset kertovat erilaisista ihmisistä, kuten yliluonnollisia voimia omaavasta naisesta ja qivittoqeista, eräänlaisista vaeltajista. Kiinnostuin tutkimaan videoteoksiani niiden mielenkiintoisten tarinoiden vuoksi ja halusin viedä pitkäkestoisen taiteellisen prosessini astetta syvemmälle. Tutkielmani on laadullinen tapaustutkimus, jossa Jungin metodin kautta tutkin aineistoa soveltaen teorialähtöistä sisällönanalyysia hakien aineistosta aiheita temaattisesti, sekä soveltaen M-L von Franzin satuanalyysia. Qivittoq – Wanderer -teoksessa isoisoisän kohtaama qivittoq merkitsi hänelle piilotajuista halua aloittaa identifioitumis- ja individuaatio-prosessi varjo- ja vaeltaja-arkkityyppien kautta. Arnaq – Woman -teoksessa poliisipäällikön tapaaman anima-, äiti- ja noita-arkkityypin tehtävinä oli osoittaa poliisipäällikön henkinen sekamelska ja huono asenne. Inuk alla – Different Human -teoksessa isoisoisä kohtasi henki- ja Itse-arkkityypit papin ja qivittoqin välityksellä. Näiden arkkityyppien tehtävinä oli ilmaista isoisoisän piilotajuisen puolen tasapainottamista tietoisella puolella eli isoisoisä oli individuaatio-prosessin viimeisessä vaiheessa. Kuvataidetunnilla jungilaista metodia voisi soveltaa unien kautta, joista voi ammentaa piilotajunnan rikasta ainesta luovuuden harjoittamiseen ja mielikuvien rikastamiseen. Tutkielmani avasi laaja-alaisesti qivittoq-hahmon olemusta ja havainnollisti Jungin metodin käyttämistä taiteentutkimuksessa. In master`s thesis I interpret my short films by C. G. Jung`s theory of archetypes. Motifs of short films are about a greenlandic man´s grandfathers and great grandfather´s mystical experiences. I study which kind of archetypal figures, symbols, motifs and phenomenons these short films display and what they symbolize to grandfathers. I probe also how to use the method of Jung as a tool in fine arts classes. Purpose of this master`s thesis is to potentially create a new cultural knowledge which art teachers have possibility to use in their teaching work as teaching material. To illustrate how to practice Jung` s theory of archetypes in inquire of pictures visual, cultural structure and content. Spring 2008 Qivittoq – Wanderer and spring 2009 Arnaq – Woman and Inuk alla – Different Human short films are telling about the meeting with special human beings, like mystical women and qivittoqs – certain kind of wanderers. I got interested of examining my short films for their interesting stories and I wanted to go deeper in my long lasting artistic process. In this qualitative case study master`s thesis I scrutinize the material by Jung`s method and apply theory-based content analysis by picking up thematically the motifs from the video material. I also partly apply M-L von Franz`s analysis of fairy tales. In the short film Qivittoq – Wanderer great grandfather meets qivittoq and qivittoq signifies to the great grandfather`s will to begin his identification and individuation process by shadow and wanderer archetypes. In a short film Arnaq – Woman police officer encounters through the mystical woman his anima, mother and witch archetypes which indicate the police officer`s bad attitude or mental disorder. In a short film Inuk alla – Different Human great grandfather meets his spirit and Self archetype by the qivittoq and priest, which symbolize to the great grandfather`s unconscious side by balancing it with the conscious – great grandfather is at the end of individuation process. Jung`s method can be applied in art classes by using dreams which are the one way to catch material from unconsciousness into practicing creativity and enriching vizualization. My master`s thesis enlarged the image of qivittoq and illustrated how to use Jung`s method in art research.