Analýza přístupů k ověřování shody dodávek

Import 04/11/2015 Tato práce se zabývá přístupy k ověřování shody dodávek. Pro pochopení problému bylo nutné vysvětlit a popsat souvislosti mezi systémem managementu jakosti a procesem nákupu, ve kterém je začleněno ověřování shody dodávek. Zjištěné poznatky jsem využil k sestavení dotazníku, kterým...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sabela, Jakub
Other Authors: Nenadál, Jaroslav, Klaput, Pavel
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10084/110889
Description
Summary:Import 04/11/2015 Tato práce se zabývá přístupy k ověřování shody dodávek. Pro pochopení problému bylo nutné vysvětlit a popsat souvislosti mezi systémem managementu jakosti a procesem nákupu, ve kterém je začleněno ověřování shody dodávek. Zjištěné poznatky jsem využil k sestavení dotazníku, kterým jsem ověřil používané principy k ověřování shodných dodávek v Českých organizacích. Průzkumu se účastnilo 42% respondentů z 60 organizací. Nadpoloviční většina byly velké strojírenské nebo automobilové organizace s koncepcí ISO a sériovou výrobou. Na základě šetření lze konstatovat, že činnosti k ověřování shody dodávek si organizace provádějí sami a stále se vyskytuje značné množství neefektivních přístupů k ověřování shody dodávek (např. 100 % kontrola). This bachelor thesis is verifying compliances of supply. In order to understand the problem, it was necessary to explain and describe the connection between quality management system and purchasing process in which conformity of supply is incorporated. Findings led to assemble questionnaire where I have verified the principles for verifying conforming supply in Czech organizations. Study involved 42% of respondents from 60 organizations. An absolute majority of respondents were big automotive and engineering organizations with ISO concept and serial production. From survey I can conclude that the activities of the supply compliance verification is being done by organizations themselves. However there is still considerable amount of ineffective approach in supply compliance verification (e.g. 100% control). 639 - Katedra managementu kvality dobře