Projekti Haaparannan Klippanin sairaanhoitajille psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi työyhteisössä

2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Opinnäytetyön tekijä: Anna-Mari Kinnunen Opinnäytetyön nimi: Projekti Haaparannan Klippanin sairaanhoitajille psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi työyhteisössä Sivuja (joista liitesivuja): 40 (6) Päiväys: Opinnäytetyön oh...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kinnunen, Anna-Mari
Other Authors: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2013
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/64838
Description
Summary:2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Opinnäytetyön tekijä: Anna-Mari Kinnunen Opinnäytetyön nimi: Projekti Haaparannan Klippanin sairaanhoitajille psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi työyhteisössä Sivuja (joista liitesivuja): 40 (6) Päiväys: Opinnäytetyön ohjaaja(t): Anneli Paldanius, Airi Paloste Projektityöni tarkoituksena oli kehittää työpaikallemme säännöllinen keskusteluryhmä sairaanhoitajille, jossa he keskustelevat työhönsä liittyvistä ongelmista ja asioista, jotka voivat olla huonontamassa työilmapiiriä. Keskustelutilaisuuksissa käsitellään asioita, jotka henkilökunta kokee tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Projektin tavoitteena oli lisätä sairaanhoitajien psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia työyhteisössä. Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen lisää työssäjaksamista, jolloin työntekijät jaksavat paremmin kehittää myös omaa työtään ja työyhteisöään. Teoreettisessa viitekehyksessä en käsittele fyysistä työhyvinvointia lainkaan, koska projektini painottuu psyykkisiin ja sosiaalisiin puoliin. Lisäksi viitekehyksessä selvitetään vuorovaikutusta ja sen merkitystä työyhteisön toiminnassa, tiimityötä sekä esimiehen ja alaisen suhdetta ja asemaa tiimiorganisaatiossa. Tein sairaanhoitajille pienimuotoisen kyselyn työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta SWOT-analyysin avulla. Kyselyssä tuli esille tarve yhteiselle keskustelutilaisuudelle. Valitsin opinnäytetyön toteutustavaksi projektityön, koska sen avulla on mahdollisuus toteuttaa organisaatiossa tärkeäksi koettujen asioiden kehittämistä. Keskustelutilaisuudet käynnistetään syksyn aikana. Niitä on tarkoitus järjestää kerran kuukaudessa. Tilaisuuksissa keskustellaan asioista, jotka ryhmä kokee tärkeäksi. Asiasanat: Työhyvinvointi, Vuorovaikutus, Tiimityö Tiimityö 3 ABSTRACT KEMI-TORNIO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Author: Anna-Mari Kinnunen Thesis title: Project for nurses at Haparanda Klippan, for improved mental and social welfare at work. Pages (of which appendixes): 40 (6) Date: Thesis instructor(s): Anneli Paldanius, Airi Paloste The purpose of this project was to create a regular discussion-group to counteract the problems that can occur, and therefore be impairing the working environment. The topics at the meetings are the questions that the staff values as important and current. The plan is to continue with the meetings regularly. The target of the project was to increase the nurse´s mental and social welfare in the work community. Increased mental and social welfare also increases the capability to manage the work and therefore be able to develop the work and the working community. In the theory part I don´t take observation at the physical parts at all. That´s because my project has the main point in the mental and social welfare at work. I also included the importance of interaction, teamwork and the relation between the head and employee in the organization. I did a survey to nurses about the mental and social work-environment with SWOT-analysis. In the survey it came up, that there is a need of collective discussion meetings. I choose to do my thesis in form of a project, because in this way I was able to develop the organization around the points that come up as important. The meetings is about to start this autumn, and it´s planned to happen once a month. The topics will be chosen by the group, and what they feel is important in that very moment. Asiasanat: Job welfare, Interaction, Teamwork