Hirvivaara susialueella - Pitäisikö susilauman elinalueilla pitää keskimääräistä korkeampaa hirvitiheyttä : Kansalaisten näkemyksiä asiasta

Opinnäytetyö toteutettiin Luonto-Liiton susiryhmän toimeksiantona. Suomen riistakeskuksen toteuttama Suomen kansalaisille suunnattu kysely hirvistä ja hirvikannan hoidosta oli opinnäytetyötä aloitettaessa juuri sulkeutunut. Tiedossa oli, että kysely sisälsi myös susiin liittyviä kysymyksiä. Toimeksi...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ikäheimo, Emmi
Other Authors: Hämeen ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Hämeen ammattikorkeakoulu 2012
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/43865
Description
Summary:Opinnäytetyö toteutettiin Luonto-Liiton susiryhmän toimeksiantona. Suomen riistakeskuksen toteuttama Suomen kansalaisille suunnattu kysely hirvistä ja hirvikannan hoidosta oli opinnäytetyötä aloitettaessa juuri sulkeutunut. Tiedossa oli, että kysely sisälsi myös susiin liittyviä kysymyksiä. Toimeksiantajan kanssa käydyissä keskusteluissa päädyttiin ottamaan yhteyttä hirvikyselyn kanssa työskenteleviin tutkijoihin. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin sisällyttämään opinnäytetyöhön Suomen riistakeskuksen tekemän kyselyaineiston analysointia ja siitä saatuja tuloksia käytettäisiin kahdelle alueelliselle riistaneuvostolle teetettävän kyselyn pohjana. Hirvikyselyaineistosta valittiin tutkittavaksi kehitysehdotukseksi seuraava: ”Alueilla, joilla elää susilauma, pyrittäisiin pitämään keskimääräistä korkeampaa hirvitiheyttä.” Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, miten eritaustaiset ihmiset suhtautuvat kehitysehdotukseen ja millaisia perusteluita he ovat mielipiteillensä antaneet. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kahdelle alueelliselle riistaneuvostolle toteutettavan kyselyn avulla millaisia tulkintoja neuvostojen jäsenillä oli Suomen riistakeskuksen hirvikyselystä saaduista tuloksista. Kyselyn tavoitteena oli myös tiedustella, millaisiin kansalaisten vastausten erojen taustalla oleviin seikkoihin riistaneuvostot tai jotkin muut tahot voisivat pyrkiä vaikuttamaan ja millä tavoin. Teoriaosuudessa tarkastellaan Suomen riistakeskuksen toimintaa, hirvien ja ihmisten sekä susien ja ihmisten välistä historiaa Suomessa. Käsiteltävät aiheet luovat pohjan kansalaisten hirvikyselyyn esittämien vastausten ymmärtämiselle. Opinnäytetyössä käytettiin kahta aineistoa, Suomen riistakeskuksen hirvikyselyaineistoa sekä alueellisille riistaneuvostoille teetetyn kyselyn aineistoa. Aineistoista saatujen tulosten perusteella maanomistajat, jotka eivät metsästä hirviä suhtautuvat kehitysehdotukseen luoduista ryhmistä negatiivisimmin. Lisäksi alueellisten riistaneuvostojen tiedottamisen hirvi- ja susiasioista koettiin olevan tärkeää. This Bachelor’s thesis was accomplished as a commission of Luonto-Liitto’s susiryhmä. When doing this Bachelor’s thesis started, the query about moose and conservation of the moose portfolio for citizens by Finland’s game centre had just closed. It was known that the query included also questions about wolves. In conversation with the principal it was settled on contacting the researchers who were working with the query. As a result of negotiations it was decided that analysing of some questions from Finland’s game centre’s query would be included in the Bachelor’s thesis. The results of analyses would be used as a base for query for two areal game councils. This suggestion was chosen to be examined: “In areas, where a wolf pack lives, the target would be to keep higher than average moose density.” The aim of this Bachelor’s thesis was to analyse how people with different backgrounds respond to the improvement suggestion and what kind of reasonings they gave for their opinions. It was also aimed to find out what kind of interpretations the members of two areal game councils had from the results from Finland’s game centre’s query. This was carried out with a query for these areal game councils. The aim of this query was also to inquire what kind of matters there were behind differences of citizens’ answers which the game councils or some other quarters could try to impact and how. In the theory part subjects of Finland’s game centre’s activity, history between the moose and the human and wolves and the human in Finland is treated. The dealt subjects make a ground of understanding the answers made by citizens for the moose query. Two data were used for this Bachelor’s thesis: Finland’s game centre’s moose query and a query for two areal game councils. According to the results from the data, from the created groups landowners who do not hunt moose reacted most negatively for the improvement suggestion. Besides it was found out that informing of areal game councils about moose and wolves matters were considered important.