MYOFASCIAT JA FAM- FREKVENSSIANALYYSIMENETELMÄ

Tämä projektimuotoinen opinnäytetyö on toimeksianto Kemi- Tornio- Haaparanta Fysiotekiltä, jossa toimeksiantajana toimi OMT fysioterapeutti Angeria Ritva. Toimeksiantaja halusi uutta tutkittua tietoa myofascioista ja niiden vaikutuksesta kehon kiputiloihin. Projektin tarkoituksena oli selvittää void...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Tuutijärvi, Terttu, Jankkila, Virpi, Luokkala Leppiaho, Tarja
Other Authors: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2011
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/36570
Description
Summary:Tämä projektimuotoinen opinnäytetyö on toimeksianto Kemi- Tornio- Haaparanta Fysiotekiltä, jossa toimeksiantajana toimi OMT fysioterapeutti Angeria Ritva. Toimeksiantaja halusi uutta tutkittua tietoa myofascioista ja niiden vaikutuksesta kehon kiputiloihin. Projektin tarkoituksena oli selvittää voidaanko FAM- frekvenssianalyysimenetelmän avulla todentaa myofasciaalisia kiputiloja. Tavoitteenamme oli toimeksiantajan fysioterapeuttien tiedon lisääminen myofascioista ja FAM- frekvenssianalyysimenetelmän käytöstä fysioterapiassa. Viitekehys työssämme käsittää teoriaosuuden myofascioista ja FAM- frekvenssianalyysimenetel-mästä. Myofasciaaliset ketjut ovat hyvin teoreettisia ja vaikeita ymmärtää, mutta niiden avulla voi-daan usein selittää havaittuja kipuoireita. Tarkoituksena oli selvittää myös FAM- frekvenssianalyy-simittausmenetelmää. Toteutimme koulutustilaisuuden toimeksiantajalla toukokuussa 2011. Opinnäytetyömme tuotos eli opasvihkonen luovutettiin Fysiotekin fysioterapeuttien käyttöön. Koulutuksen jälkeen fysiotera-peuttien tietämys myofascioista lisääntyi huomattavasti verrattuna alkutilanteeseen. Tieto- ja taito-taso FAM- frekvenssianalyysimenetelmästä lisääntyi huomattavasti ja vastausten perusteella fy-sioterapeutit tulevat jatkossa hyödyntämään FAM- frekvenssianalyysilaitetta työssään enemmän. This thesis is a project assigned by the Kemi- Tornio- Haparanda Fysiotek, OMT physiotherapist Ritva Angeria. The commission to by has needs to have new research information about the myo-fascial and their effects to the body pains. The purpose of this project was account whether the FAM- Frequency Analysis Method can verify the myofascial body pains. The aim of our project was to add information about the myofascial and the Frequency Analysis Method to use of the phy-siotherapy. The theoretical summary at our project includes the theory about myofascial and Frequency Analysis Method. Myofascial trains are very theoretical and difficult to understand, but with them we can often explain the body pains. The purpose of this project was also to explain the Frequency Analysis Method. We also held education about the myofascial and Frequency Analysis Method for the commission in May 2011. The result of our thesis was a manual and it was transfered use for the commission. After the education knowledge by physiotherapist was increased of the myofascial. The knowhow to use Frequency Analysis Method was increased remarkably and responses told that physiotherapists will use Frequency Analysis Method at work.