Korjuukelpoisuuden määrittäminen VMI-kuviotiedon avulla

Työn tavoitteena oli tutkia Valtakunnan metsien inventoinnista saadun kuviotiedon käyttömahdollisuutta korjuukelpoisuutta määriteltäessä. Työn tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö kuviotiedon avulla koeala määrittelemään talvi- tai kesäkorjuukohteeksi. Toisena tarkoituksena oli metsäntutkimustie...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Suokas, Mauri
Other Authors: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) 2016
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/107306
Description
Summary:Työn tavoitteena oli tutkia Valtakunnan metsien inventoinnista saadun kuviotiedon käyttömahdollisuutta korjuukelpoisuutta määriteltäessä. Työn tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö kuviotiedon avulla koeala määrittelemään talvi- tai kesäkorjuukohteeksi. Toisena tarkoituksena oli metsäntutkimustiedon hyödyntämisen kehittäminen metsäsuunnittelussa ja puunkorjuun ohjauksessa. Aineistona käytettiin Pohjois-Karjalassa vuonna 2013 mitattuja VMI-koealoja, joita valittiin tutkimukseen 208 kappaletta. Lisäksi työssä otettiin käyttöön Luonnonvarakeskuksen tietokannoista suoalueita ja tieverkostoa kuvaavat kartta-aineistot. Aineisto käsiteltiin ArcMap-ohjelmassa sekä vertailunpohjan luomiseksi Kansalaisen Karttapaikassa. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta että VMI-kuviotiedolla pystytään yksinkertaistetusti luokittelemaan koeala talvi- tai kesäkorjuukohteeksi ja menetelmällä saatu tulos on tarkempi kuin pelkkä peruskartoilta tehty tarkastelu. Laajempia tutkimuksia varten korjuukelpoisuusluokkia voitaisiin lisätä ja aineistoa laajentaa, jotta saataisiin tarkkoja ja luotettavia tuloksia. Laajemmassa aineistossa muuttujina tulee huomioida myös sademäärät, pohjaveden pinnankorkeus, hakkuukertymä sekä maanpinnan kaltevuus, jotka vaikuttavat merkittävästi kohteen korjuukelpoisuuteen. Jatkotutkimukseen voitaisiin sisällyttää myös maastokäynnit, joiden avulla koeala saadaan tarkistettua silmämääräisesti luotettavuuden lisäämiseksi. The main goal of this thesis was to find out the possibilities of National Forest Inventory Research data usage in determining of harvest time. The major purpose of this study was to find new and more versatile ways of using the forest research data in developing efficient ways of planning for-estry and wood supply in the future. The data used in this research, consisting of 208 research spots, was collected in 2013 from Northern Karelia. The data was processed in Citizens MapSite and ArcMap. Map layers of peat lands and road networks from the database of Natural Resources Institute Finland were also used in the ArcMap analysis. In Citizens MapSite analysis, only coordinates and basic maps were used to create comparison results for the analysis in ArcMap. The results suggest that using National Forest Inventory data in defining harvest times is possible on a simple level, and it is more accurate than analysis done only on a basic map. In this research, only two harvest time categories, summer and winter, were used. In further research the number of harvest time categories can be increased to four. In future research there are numer-ous ways of improving the accuracy of harvest time classification, like adding rainfall data, groundwater data, logging yield data and contours of the ground, and these variables have a great influence in harvest time classification. Adding field inspection of the research spots will increase reliability of the research and classifications.