Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb

Import 02/11/2016 V současné době prochází bezpečnostní prostředí výraznými dynamickými změnami, kdy i Evropa a euroatlantický prostor jsou vystavěny zásadním bezpečnostním výzvám a hrozbám. Dochází k prolínání vnitřních a vnějších hrozeb a stírání rozdílů mezi nimi. Mezi trendy a faktory lze řadit...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mlčoch, Martin
Other Authors: Kaňa, Radomír, Holek, Jan
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2016
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10084/113717
id fttuostrava:oai:dspace.vsb.cz:10084/113717
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Technical University of Ostrava: DSpace VŠB-TUO
op_collection_id fttuostrava
language Czech
topic Evropská unie
NATO
SBOP
Bezpečnost
Česká republika
Armáda
Mise
European Union
CSDP
Security
Czech Republic
Army
Mission
spellingShingle Evropská unie
NATO
SBOP
Bezpečnost
Česká republika
Armáda
Mise
European Union
CSDP
Security
Czech Republic
Army
Mission
Mlčoch, Martin
Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb
topic_facet Evropská unie
NATO
SBOP
Bezpečnost
Česká republika
Armáda
Mise
European Union
CSDP
Security
Czech Republic
Army
Mission
description Import 02/11/2016 V současné době prochází bezpečnostní prostředí výraznými dynamickými změnami, kdy i Evropa a euroatlantický prostor jsou vystavěny zásadním bezpečnostním výzvám a hrozbám. Dochází k prolínání vnitřních a vnějších hrozeb a stírání rozdílů mezi nimi. Mezi trendy a faktory lze řadit ambice nových globálních a regionálních aktérů, fenomén zhroucených států, využívání globalizace ze strany nestátních aktérů, fenomén zahraničních bojovníků, rozpínavost tzv. Islámského státu, nerovnoměrný demografický vývoj, omezenost energetických zdrojů, surovin, potravin a vody, migrační tlaky a klimatické změny. Je proto velmi důležité, aby v tomto neustále se měnícím bezpečnostním prostředí Evropská unie a NATO spolupracovaly. Právě spolupráce mezi Evropskou unií a NATO je tématem této diplomové práce. Práce je tematicky rozdělena do tří hlavních kapitol. V první části jsou vymezena teoretická východiska problematiky. Tato kapitola popisuje zrod NATO a jeho další vývoj v měnícím se mezinárodním bezpečnostním prostředím. Jsou zde nastíněny nejvážnější krize, kterým Aliance musela čelit během studené války, spolu s nejvýznamnějšími smlouvami, které byly přijaty. Pozornost je věnována i transformaci NATO po ukončení bipolárního rozdělení světa. Kapitola je uzavřena rozvojem evropské bezpečnostní spolupráce, přičemž pozornost je věnována hlavně motivům a cílům CSDP (zkratku nepřekládat). Druhá kapitola se v úvodu zaměřuje na vztahy mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií, s důrazem na smlouvy a dohody v oblasti bezpečnosti, které tyto celky sdílí. Následuje komparace obranných výdajů mezi evropskými zeměmi navzájem, ale i mezi Evropskou unií a USA. Jsou zde také rozebrány spory, které brání bližší a účinnější spolupráci SBOP a NATO. Kapitola je pak uzavřena fenoménem hybridní války, který se dostal do popředí v důsledku ukrajinské krize. Třetí kapitola se zaměřuje na angažovanost České republiky v misích EU a NATO. Je zde také provedena komparace v rámci Visegrádské čtyřky a kapitolu uzavírá zhodnocení výhod a nevýhod, které naší zemi členství v Severoatlantické alianci přináší. At present time the security environment is undergoing the significant dynamic changes, when both Europe and Euro Atlantic regions face the principal security challenges and threats. It comes to penetration of internal and external threats and removing of differences between them. Among the trends and factors we can rank the ambitions of new global and regional participants, phenomenon of depressed states, use of globalization by non-state participants, phenomenon of foreign combatants, expansion of the so called Islamic state, irregular demographic development, limits of energy sources, raw materials, food and water, migration pressures and climatic changes. Therefore it is very important that the European Union and NATO would cooperate in this permanently changing security environment. Just the cooperation between the European Union and NATO is the topic of this diploma thesis. As per the themes the thesis is divided into three main chapters. In the first part there is defined the theoretical starting points of the problems. This chapter describes the foundation of the NATO and its further development in the changing international security environment. Here are outlined the most serious crises, which had to be faced by the Alliance during the Cold War, together with the most significant treaties, which were concluded. Attention was paid also to transformation of the NATO after ending the bipolar division of the World. The chapter is completed with the development of the European security cooperation, and attention is given mainly to motives and goals of CSDP. The second chapter in its introduction focuses on relations between the North Atlantic Alliance and the European Union, with emphasis on treaties and agreements in the area of security, which are shared by these organizations. There follows a comparison of defense expenses between the European countries, but as well between the European Union and the USA. Here are analyzed the disputes preventing a closer and more effective cooperation between the CSDP and the NATO. The chapter is then finished with the phenomenon of hybrid war, which came to the fore due to Ukrainian crisis. The third chapter concentrates on involvement of the Czech Republic in the EU and NATO missions. Here is carried out a comparison within the Visegrad group and the chapter is ended with evaluation of advantage and disadvantage of the Czech Republic´s membership in the north Atlantic Alliance. 120 - Katedra evropské integrace výborně
author2 Kaňa, Radomír
Holek, Jan
format Thesis
author Mlčoch, Martin
author_facet Mlčoch, Martin
author_sort Mlčoch, Martin
title Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb
title_short Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb
title_full Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb
title_fullStr Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb
title_full_unstemmed Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb
title_sort spolupráce evropské unie a nato v kontextu nových bezpečnostních hrozeb
publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
publishDate 2016
url http://hdl.handle.net/10084/113717
long_lat ENVELOPE(14.874,14.874,78.686,78.686)
geographic Kapitol
geographic_facet Kapitol
genre North Atlantic
genre_facet North Atlantic
op_rights openAccess
_version_ 1766136669049716736
spelling fttuostrava:oai:dspace.vsb.cz:10084/113717 2023-05-15T17:36:59+02:00 Spolupráce Evropské unie a NATO v kontextu nových bezpečnostních hrozeb Cooperation of the European Union and NATO in the Context of New Security Threats Mlčoch, Martin Kaňa, Radomír Holek, Jan 2016 1961204 bytes application/pdf http://hdl.handle.net/10084/113717 cs cze Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava openAccess Evropská unie NATO SBOP Bezpečnost Česká republika Armáda Mise European Union CSDP Security Czech Republic Army Mission Diplomová práce 2016 fttuostrava 2019-11-26T00:18:52Z Import 02/11/2016 V současné době prochází bezpečnostní prostředí výraznými dynamickými změnami, kdy i Evropa a euroatlantický prostor jsou vystavěny zásadním bezpečnostním výzvám a hrozbám. Dochází k prolínání vnitřních a vnějších hrozeb a stírání rozdílů mezi nimi. Mezi trendy a faktory lze řadit ambice nových globálních a regionálních aktérů, fenomén zhroucených států, využívání globalizace ze strany nestátních aktérů, fenomén zahraničních bojovníků, rozpínavost tzv. Islámského státu, nerovnoměrný demografický vývoj, omezenost energetických zdrojů, surovin, potravin a vody, migrační tlaky a klimatické změny. Je proto velmi důležité, aby v tomto neustále se měnícím bezpečnostním prostředí Evropská unie a NATO spolupracovaly. Právě spolupráce mezi Evropskou unií a NATO je tématem této diplomové práce. Práce je tematicky rozdělena do tří hlavních kapitol. V první části jsou vymezena teoretická východiska problematiky. Tato kapitola popisuje zrod NATO a jeho další vývoj v měnícím se mezinárodním bezpečnostním prostředím. Jsou zde nastíněny nejvážnější krize, kterým Aliance musela čelit během studené války, spolu s nejvýznamnějšími smlouvami, které byly přijaty. Pozornost je věnována i transformaci NATO po ukončení bipolárního rozdělení světa. Kapitola je uzavřena rozvojem evropské bezpečnostní spolupráce, přičemž pozornost je věnována hlavně motivům a cílům CSDP (zkratku nepřekládat). Druhá kapitola se v úvodu zaměřuje na vztahy mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií, s důrazem na smlouvy a dohody v oblasti bezpečnosti, které tyto celky sdílí. Následuje komparace obranných výdajů mezi evropskými zeměmi navzájem, ale i mezi Evropskou unií a USA. Jsou zde také rozebrány spory, které brání bližší a účinnější spolupráci SBOP a NATO. Kapitola je pak uzavřena fenoménem hybridní války, který se dostal do popředí v důsledku ukrajinské krize. Třetí kapitola se zaměřuje na angažovanost České republiky v misích EU a NATO. Je zde také provedena komparace v rámci Visegrádské čtyřky a kapitolu uzavírá zhodnocení výhod a nevýhod, které naší zemi členství v Severoatlantické alianci přináší. At present time the security environment is undergoing the significant dynamic changes, when both Europe and Euro Atlantic regions face the principal security challenges and threats. It comes to penetration of internal and external threats and removing of differences between them. Among the trends and factors we can rank the ambitions of new global and regional participants, phenomenon of depressed states, use of globalization by non-state participants, phenomenon of foreign combatants, expansion of the so called Islamic state, irregular demographic development, limits of energy sources, raw materials, food and water, migration pressures and climatic changes. Therefore it is very important that the European Union and NATO would cooperate in this permanently changing security environment. Just the cooperation between the European Union and NATO is the topic of this diploma thesis. As per the themes the thesis is divided into three main chapters. In the first part there is defined the theoretical starting points of the problems. This chapter describes the foundation of the NATO and its further development in the changing international security environment. Here are outlined the most serious crises, which had to be faced by the Alliance during the Cold War, together with the most significant treaties, which were concluded. Attention was paid also to transformation of the NATO after ending the bipolar division of the World. The chapter is completed with the development of the European security cooperation, and attention is given mainly to motives and goals of CSDP. The second chapter in its introduction focuses on relations between the North Atlantic Alliance and the European Union, with emphasis on treaties and agreements in the area of security, which are shared by these organizations. There follows a comparison of defense expenses between the European countries, but as well between the European Union and the USA. Here are analyzed the disputes preventing a closer and more effective cooperation between the CSDP and the NATO. The chapter is then finished with the phenomenon of hybrid war, which came to the fore due to Ukrainian crisis. The third chapter concentrates on involvement of the Czech Republic in the EU and NATO missions. Here is carried out a comparison within the Visegrad group and the chapter is ended with evaluation of advantage and disadvantage of the Czech Republic´s membership in the north Atlantic Alliance. 120 - Katedra evropské integrace výborně Thesis North Atlantic Technical University of Ostrava: DSpace VŠB-TUO Kapitol ENVELOPE(14.874,14.874,78.686,78.686)