Procjena hazarda zbog dizanja razine mora u području Kvarnera

Cilj diplomskog rada Procjena hazarda zbog dizanja razine mora na području Kvarnera je analiza ugroženih područja na Kvarneru, točnije uočavanje pretpostavljene maksimalne razine mora u ovisnosti o povratnom periodu na područjima otoka Raba, Cresa i Lošinja. Diplomski rad je koncipiran u tri dijela....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Krišković, Damijana
Other Authors: Benac, Čedomir
Format: Master Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Rijeci. Građevinski fakultet. 2015
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/gradri:48
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:157:613131
https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/islandora/object/gradri:48
https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/islandora/object/gradri:48/datastream/PDF
Description
Summary:Cilj diplomskog rada Procjena hazarda zbog dizanja razine mora na području Kvarnera je analiza ugroženih područja na Kvarneru, točnije uočavanje pretpostavljene maksimalne razine mora u ovisnosti o povratnom periodu na područjima otoka Raba, Cresa i Lošinja. Diplomski rad je koncipiran u tri dijela. Prvi dio sadrži općenite podatke o globalnom zatopljenju, uzrocima i načinu istraživanja i mjerenja porasta razine mora. Drugi dio rada odnosi se na obilježja Istočnog Jadrana i Kvarnera, a treći dio predstavlja analizu ugroženih lokacija na otocima Rabu, Cresu i Lošinju. Globalno zatopljenje je postupno zagrijavanje Zemljine površine uzrokovano prvenstveno efektom staklenika te utječe na globalnu klimu i dizanje morske razine. Porast razine mora povezan je s tri osnovna čimbenika: termalnom ekspanzijom, topljenjem ledenjaka i polarnih kapa te gubitkom leda na Grenlandu i zapadnoj Antarktici. Posljedice porasta razine mora mogu izazvati razornu eroziju, poplave močvarnih staništa, onečišćenje podzemnih voda i poljoprivrednih zemljišta, te gubitak staništa za biljni i životinjski svijet. Od porasta razine mora na obalama Kvarnera posebno su ugroženi prirodni žali zbog prirodnih i antropogenih čimbenika. Utjecaj podizanja morske razine na obale Kvarnera ne može se zaustaviti. Moguće je procijeniti stupanj geološkog The aim of the thesis entitled Sea-level rise hazard assesment in the Kvarner area provides an analysis of vulnerable areas in the Kvarner region, more precisely detects the presumed maximum sea level depending on the return period in the areas of the islands Rab, Cres and Lošinj. The thesis is divided into 3 parts. The first part contains general information about global warming and mesurments of sea-level rise. The second part deals with the characteristics of the Eastern Adriatic and Kvarner, and the third part presents an analysis of endangered areas on the islands of Rab, Cres and Lošinj. Global warming is the gradual warming of the Earth's surface caused primarily by the greenhouse effect and influence on the global climate and raising sea levels. Sea-level rise is linked to three main factors: thermal expansion, melting glaciers and polar ice caps and ice loss in Greenland and West Antarctica. The consequences of sea-level rise can cause destructive erosion, flooding of wetlands, pollution of groundwater and agricultural land, and the loss of habitat for wildlife. Kvarner areas particularly sensitive to sea-level rise are natural coves due to natural and anthropogenic factors. The impact of sea level rise on the coast of Kvarner can not be stopped. It is possible to assess the degree of geological hazard and risk which may be caused by the processes resulting from sea level rise.