Implications for Local Stormwater Treatment and Rainwater-use for Wastewater Treatment in Oslo

Denne masteroppgaven er skrevet som et samarbeid mellom NTNU og NIVA-prosjektet New Water Ways. Behandlingsanleggene Vestfjorden og Bekkelaget har vært i fokus for prosjektet. Hovedformålet med avhandlingen er å beregne VEAS og BRA sin driftskostnader i behandlingsprosessen på grunn av overvann. Dri...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Holmberg, Trine Høimyr
Other Authors: Sveinung Sægrov Isabel Seifert Dähnn
Format: Bachelor Thesis
Language:English
Published: NTNU 2019
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11250/2622386
Description
Summary:Denne masteroppgaven er skrevet som et samarbeid mellom NTNU og NIVA-prosjektet New Water Ways. Behandlingsanleggene Vestfjorden og Bekkelaget har vært i fokus for prosjektet. Hovedformålet med avhandlingen er å beregne VEAS og BRA sin driftskostnader i behandlingsprosessen på grunn av overvann. Driftskostnadene beregnes ut fra kjemikalie og energiforbruk. Driftskostnadene vil bli sammenlignet med de faktiske driftskostnadene på renseanlegget og utviklingskostnader. De mulige ekstra driftskostnadene på grunn av overvann kan stimulere mer bruk av Sustainable Drainage Systems (SUDS) for å unngå at vannet når avløpsnettet og renseanleggene. Formålet med avhandlingen er basert på reelle data. Derfor har en stor del av den totale arbeidsbelastningen vært å samle inn data fra behandlingsanleggene. Jeg har også samlet primære data som nedbørsdata, kjemiske priser og energipriser. En annen tidkrevende oppgave har vært å gjøre Excel-modellen funksjonell. Den siste perioden har blitt brukt til å teste resultatene i en statistisk signifikant test og sammenligne kjemiske og energikostnader på grunn av overvann med totale driftskostnader på behandlingsanleggene. Antakelsen om at kjemikalier og energi brukes mer i perioder med høy tilstrømning på grunn av overvann ble verifisert. Kjemikaliene Jernklorid (PIX) og Polymer ble brukt mer på VEAS og BRA i våte perioder. Aluminiumklorid (PAX) og Jernsulfat (FeSO4) var de eneste kjemikaliene som ble brukt mindre i våte perioder. Forskjellen i bruk av FeSO4 i våte og tørre perioder var ikke signifikant i den statistiske analysen, og vi kan ikke vite om det ble brukt mindre mengder av kjemikalet i våte perioder. Forskjellen i bruk av PIX, Polymer og PAX var signifikant, og konklusjonen om at kjemikaliemengden som brukes er forskjellig i våte og tørre perioder er gyldig. Den høyeste totalkostnaden til overvann gjennom ett år ble funnet i 2016 på Vestfjorden renseanlegg og var 853 879 NOK. Denne kostnaden inkluderer maksimal årlig kostnad for energiforbruk og kostnader for kjemisk forbruk. Kostnaden var 0,27% av den samlede driftskostnaden for avløpsvannbehandling ved VEAS i 2016. Den høyeste totalkostnaden til overvann gjennom ett år ble funnet i 2017 på Bekkelaget renseanlegg og var 3 349 631 NOK. Denne kostnaden inkluderer kun kostnader for kjemikalieforbruk. var 3,56% av den samlede driftskostnaden for avløpsvannbehandling ved BRA i 2017. This master’s thesis is written as a collaboration between NTNU and the NIVA project New Water Ways. Vestfjorden treatment plant(plant (VEAS) and Bekkelaget treatment plant (BRA) has been the focus of this project. The main aim of the thesis is to calculate VEAS and BRA extra operational cost in the treatment process due to stormwater. The operational cost is calculated based on chemical and energy consumption. The operational cost will be compared with actual operational costs at the treatment plants. and development cost. The possible extra operational costs due to stormwater could incentive more use of Sustainable Drainage Systems (SUDS) to avoid the stormwater entering the wastewater treatment plant in the first place. The aim of the thesis is dependent on real data. Therefore, a big part of the total workload has been to collect data from the treatment plants. I have also collected primary data such as precipitation data, chemical prices and power prices. Another time-consuming assignment has been to make the excel-model functional. The last period has been used to test the results in a statistically significant test and compare the chemical and energy cost due to stormwater with total operational cost at the treatment plants. First the assumption, that chemicals and energy is used more in periods of high inflow due to stormwater was verified. The chemicals IronAluminum Chloride ( PIX) and Polymer were used more at VEAS and BRA in wet periods. Aluminum Chloride (PAX) and Iron Sulfate (FeSO4) was the only chemicals that were used less in wet periods. The differences in use of FeSO4 in wet and dry periods was not found to be significant in the statistical analysis. , and we cannot know that the chemical is in fact used less in wet periods. The difference in use of PIX, Polymer and PAX was significant, and the conclusion that the amount of chemicals are used are differently in wet and dry periods is valid. The highest total cost assigned to stormwater during for one year was found infor 2016 at VEAS and was 853 879 NOK, which included the maximum yearly cost of energy consumption and costs for chemical consumption. This cost was 0,27 % of the total operational cost for wastewater treatment at VEAS in 2016. The highest yearly cost assigned to stormwater during onefor one year was found in 2017 at BRA and was 3 349 631 NOK. This cost , which includes onlyd the costs for chemicals consumption. This cost was 3,56 % of the total operational cost for wastewater treatment at BRA in 2017.