Verdsettelse av Helgeland Sparebank

Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2010 Problemstillingen for denne oppgaven er å beregne verdien av egenkapitalen til Helgeland Sparebank pr. 31/12-2009. Dette skal gjøres basert på offentlig tilgjengelig informasjon, som en ekstern analytiker. Oppgaven...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hagfors, Lars Ivar
Format: Bachelor Thesis
Language:Norwegian Bokmål
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11250/94430
Description
Summary:Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2010 Problemstillingen for denne oppgaven er å beregne verdien av egenkapitalen til Helgeland Sparebank pr. 31/12-2009. Dette skal gjøres basert på offentlig tilgjengelig informasjon, som en ekstern analytiker. Oppgaven starter med en kort presentasjon av selskapet som skal verdsettes, samt bransjen de tilhører. Deretter drøftes kort noen ulike metodiske tilnærminger til løsing av vitenskapelige oppgaver, i tillegg til en rask gjennomgang av de mest sentrale begrepene innenfor metode. Etter dette kommer et teorikapittel som redegjør for ulike verdsettelsesmetoder, definerer en del viktige begreper innenfor risiko, samt beskriver den teoretiske modellen for hvordan man beregner et avkastningskrav som kompenserer for risiko. På bakgrunn av gjennomgangen av de ulike verdsettelsesmetodene, og etter anbefalinger fra faglitteratur, besluttes det at metodene “Fri kontantstrøm til egenkapitalen”, Pris/Bok og Pris/Earnings skal benyttes til å løse oppgavens problemstilling. Selve verdsettelsen starter med en strategisk analyse. Her analyseres både interne og eksterne forhold for å forsøke å avdekke faktorer som er relevante for Helgeland Sparebank sine fremtidsutsikter, inntjeningsevne og verdi. I den interne analysen vurderes bankens ressurser, for å se om noen av disse er i stand til å gi et konkurransefortrinn på kort eller lang sikt. Her konkluderes det med at de usynlige ressursene er i stand til å gi et konkurransefortrinn, men ettersom de er kopierbare vil dette bare være midlertidig. Den eksterne analysen starter med å se på bedriftens mikroomgivelser ved hjelp av en konkurranseanalyse. Her vurderes det slik at næringen har en høy konkurranseintensitet, med en middels høy trussel fra nye inntrengere. Kundene har høy forhandlingsmakt, og på grunn av finanskrisen har også leverandørene en høyere forhandlingsmakt enn normalt. Deretter analyseres de viktigste forholdene i bankens makroomgivelser. Det mest sentrale her er at det ligger an til en del lovendringer, både nasjonalt og internasjonalt, som kan påvirke både lønnsomhet og måten bankene opererer på. Det blir også sett en del på ulike prognoser for makrotall, og hvordan dette vil påvirke Helgeland Sparebank i fremtiden. Neste steg i verdsettelsesprosessen er en regnskapsanalyse, hvor en del nøkkeltall beregnes ut fra historiske regnskapsdata. Her kommer det frem at Helgeland Sparebank har en høyere egenkapitalandel enn referansegruppen, noe som blant annet fører til en lavere egenkapitalrentabilitet. Likviditeten, uttrykt ved innskuddsdekning, er noe lavere enn for referansegruppen, mens soliditeten er høyere. Egenkapitalavkastningskravet blir deretter beregnet ved hjelp av kapitalverdimodellen. Dette er beregnet til 4,88 %. Med utgangspunkt i opplysninger fra strategianalysen og regnskapsanalysen blir det utarbeidet prognoser for utviklingen i ulike resultat- og balansestørrelser for de neste 10 årene. Disse prognosene benyttes til å estimere resultat- og balansebudsjett for den samme beregningsperioden. Til slutt beregnes fri kontantstrøm til egenkapitalen ut fra disse budsjettene. Verdien av Helgeland Sparebank estimeres ut fra de budsjetterte frie kontantstrømmene ved hjelp av en variant av fri kontantstrøm til egenkapitalen-modellen. I tillegg estimeres verdien ved hjelp av multiplikatormodellene Pris/Bok og Pris/Earnings. Estimatene strekker seg fra 1.150 mrd til 2.700 mrd. Til sammenligning var markedsverdien beregnet ut fra børskurs pr. 31/12-2009 på 1.080 mrd. En sensitivitetsanalyse blir gjennomført. Denne avdekker at selv små endringer i tallene som ligger til grunn for verdsettelsen vil gi store utslag i estimert verdi. Selv om ikke sansynligheten for disse endringene i tallene er vurdert, er det like vel grunnlag for å kunne konkludere med at verdsettelse ikke er noen nøyaktig vitenskap.