Fragmentacija staništa i ugroženost zmija u Hrvatskoj

Zmije su izduženi, beznogi, karnivorni reptili koji se mogu naći na svakom kontinentu osim Antartika. To su hladnokrvni kralježnjaci sa karakterističnim ljuskama na površini kože. Mnoge zmije su zaštićene IUCN – ovom listom zaštite ili Zakonom o zaštiti prirode. Najveći razlozi ugroženosti zmija u H...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ćevid, Josipa
Other Authors: Mrakovčić, Milorad
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Biološki odsjek. 2015
Subjects:
Online Access:https://repozitorij.vtsbj.hr/islandora/object/pmf:2204
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:571951
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:2204
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:2204/datastream/PDF
Description
Summary:Zmije su izduženi, beznogi, karnivorni reptili koji se mogu naći na svakom kontinentu osim Antartika. To su hladnokrvni kralježnjaci sa karakterističnim ljuskama na površini kože. Mnoge zmije su zaštićene IUCN – ovom listom zaštite ili Zakonom o zaštiti prirode. Najveći razlozi ugroženosti zmija u Hrvatskoj su onečišćenje tla, vode i zraka, gubitak i fragmentacija staništa, pretjerano iskorištavanje zemljišta, nestanak neinvazivne tradicionalne poljoprivrede, sukcesija, bolesti, klimatske promjene, požari uzrokovani ljudskim djelatnostima, unošenje invazivnih stranih vrsta, nedovoljna edukacija ljudi (zamjena neotrovnih vrsta zmija sa otrovnima), neplanska gradnja raznih infrastrukura (od vjetroelektrana do autocesta). U ovom radu izložen je pregled ugroženih zmija Hrvatske i razlozi njihove ugroženosti. Smatram da bi najbolji način zaštite i očuvanja broja vrsta zmija u Hrvatskoj bio: • edukacija stanovništa o zmijama i njihovoj važnosti u ekološkom sustavu • ugradnja smjernica za izradu prijelaza za male divlje životinje (gmazove) u planove cestovne infrastrukture, zbog velikog stradavanja na cestama. • edukacija javnosti o štetnosti požara u područjima važnima za biološku raznolikost i strože sankcije počinitelja takvih djela • prilikom planiranja izgradnje infrastrukture sagledavati i kumulativni efekt zahvata. Snakes are elongated, legless, carnivorous reptiles that can be found on every continent except Antarctica. They are ectothermic vertebrates covered in characteristic scales. Many of them are protected by the IUCN list of protection and national Law of Nature Protection. Biggest reasons of endangerment of snakes in Croatia are pollution of soil, water and air, loss and fragmentation of habitats, over-exploitation of land, disappearance of non-invasive traditional agriculture, succession, disease, climate changes, forest fires caused by human activities, importation of invasive alien species, insufficient education of people (substitute of non-venomous species for venomous snakes), unplanned construction of various infrastructures (from wind power to the highway). This paper presents an overview of endangered snake of Croatia and the reasons for their status. I believe that the best way of protecting and preserving the number of snake species in Croatia is: • educate the population about snakes and their importance in the ecosystem • installation of guidelines for making the transition for small wild animals (reptiles) in road infrastructure plans, because of the great casualties on the road • educating the public about fire hazards in areas important for biodiversity and stronger sanctions against perpetrators of such acts • when planning the construction of infrastructure observe cumulative effect of the procedure.